Инвестиционни намерения

Фотоволтаична-електроцентрала-с-мощност-2.0-МWp

Категория: Инвестиционни намерения Създадена на Понеделник, 14 Юни 2021 13:52 Последно обновена на Понеделник, 14 Юни 2021 13:52 Публикувана на Понеделник, 14 Юни 2021 13:52 Посещения: 1043

 

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, община Калояново СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА за инвестиционно предложение на Кольо Делев Делев за изграждане на  „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 МWpс местонахождение новообразуван имот след процедура за промяна статута на земята на ПИ с идентификатори 32038.4.169 и 32038.4.173 за неземеделски нужди,  местност „Кашлатарла“, с. Иван Вазово, община Калояново с площ за първия имот от  11450 м2 и втория от 7761 кв. м. по КККР – с. Иван Вазово, община Калояново, като разширение на площадка към УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели , представляващ ПИ с идентификатор 32038.4.174 в нов ПИ с идентификатор 32038.4.206, урегулиран за УПИ 4.206-за производствена и складова дейност и фотоволтаична електроцентрала.

 

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на община Калояново и РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив.